Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska

Przydatność pojazdów do odzysku i recyklingu

Aby utrzymać piękno ziemi i zamożność społeczeństwa dla kolejnych pokoleń, Suzuki Motor Corporation ustanowiło i podjęło realizację planu ochrony środowiska Suzuki 2015, a następnie 2020.

Uważamy, że naszym najważniejszym zadaniem jest rozpoznanie wpływu na środowisko naturalne generowanego przez naszą działalność biznesową, opracowywanie produktów, które uwzględniają kwestie środowiska oraz promowanie operacji biznesowych zmniejszających wpływ na środowisko. W ten sposób pragniemy zbudować podstawę dla dalszych działań nie tylko na 2020 rok, który jest setną rocznicą założenia Suzuki Motor Corporation, ale również na następne 100 lat. Działaniom tym przyświecają 4 motywy: kontrola globalnego ocieplenia, promowanie ochrony środowiska, promowanie programu 3R (Reduce, Reuse and Recycle - ograniczenie, ponowne użycie i recykling) oraz wzmocnienie zarządzania środowiskiem.

W ramach promowania 3R podejmujemy działania polegające na efektywnym wykorzystaniu zasobów oraz projektowaniu z uwzględnianiem przydatności do recyklingu i przy użyciu materiałów pozyskanych z recyklingu. Suzuki podejmuje starania, aby konstruowane pojazdy, przedmioty wyposażenia i ich części pozostawały przydatne do odzysku i recyklingu, jak również rozwijać sposoby ponownego użycia, odzysku i recyklingu pojazdów stanowiących odpad.

W Unii Europejskiej, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji a także zgodnie z przepisami poszczególnych krajów członkowskich, Suzuki Motor Corporation promuje zbiórkę i recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich baterii.

Nadto, Suzuki Motor Corporation pozostaje zobowiązane do dostarczania przedsiębiorcom prowadzącym stacje demontażu aktualnych informacji dotyczących demontażu nowych modeli samochodów. Udzielanie takich informacji odbywa się za pośrednictwem Międzynarodowego Systemu Informacji o Demontażu IDIS (International Dismantling Information System) tworzonego wspólnie z innymi producentami samochodów.

Więcej informacji na temat działań podejmowanych przez Suzuki Motor Corporation na rzecz ochrony środowiska oraz rozwoju sposobów ponownego użycia, odzysku i recyklingu pojazdów oraz ich części znajdą Państwo na stronie: https://www.globalsuzuki.com/corporate/csr_environment/environment/.

Zbieranie i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji

Zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu. Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji zobowiązany jest więc przekazać go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Należy pamiętać, że demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu.

Karą pieniężną zagrożone jest dokonanie poza stacją demontażu:

  • usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych, w tym płynów,
  • wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia,
  • wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu.

Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji znajduje się na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego danego województwa.

Utylizacja baterii i akumulatorów

Substancje zawarte w bateriach i akumulatorach pozostają szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzi, dlatego też tak ważne pozostaje prawidłowe z nimi postępowanie. Prosimy pamiętać, iż zakazane jest umieszczanie zużytych baterii i akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Podlegają one zbieraniu selektywnemu, należy je więc zostawiać wyłącznie w specjalnie wyznaczonych do tego miejscach i punktach zbiorczych.

Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz rola gospodarstw domowych w jego odzysku

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Należy zbierać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, ponieważ zawiera składniki niebezpieczne, a niewłaściwe z nimi postępowanie jest szkodliwe dla otaczającego środowiska naturalnego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami.

Należy pamiętać, iż obowiązujący system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym obejmuje każdy etap użytkowania takiego sprzętu, a więc również jego użytkowników (m. in. gospodarstwa domowe). To właśnie oni stanowią centralny jego punkt. Państwa pojazdy mogą zawierać sprzęt elektryczny i elektroniczny, który podlega zbiórce. W takim wypadku zobowiązani są Państwo do dostarczenia na własny koszt zużytego sprzętu do zbierającego zużyty sprzęt tj. m.in. punktu zbierania zużytego sprzętu lub punktu zbiórki w punkcie sprzedaży.

Szczegółowe informacje o punktach zbierania zużytego sprzętu można uzyskać u władz lokalnych – w Warszawie w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Gospodarki Odpadami,
ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa tel. 22 443 45 00.